• 3079

بستن پنجره و دریچه های گلخانه با سرعت باد

ناپادا گل
وضعیت:
موجود
توضیحات:

ﺳﻨﺴــﻮر اﻧــﺪازه ﮔﯿــﺮي ﺳــﺮﻋﺖ ﺑــﺎد ﻣــﺪل WSi350

ﻣﺨﺼــﻮص اﺳــﺘﻔﺎده در زﻣﯿﻨــﻪ اﻧــﺪازه ﮔﯿــﺮي ﺧﻮدﮐــﺎر ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﯽ

ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﺳﺮﻋﺖ ﺑـﺎد ﺗـﺎ 60ﻣﺘـﺮ ﺑـﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ

و دﻗﺖ اﻧﺪازه ﮔﯿـﺮي 0.2 ﻣﺘـﺮ ﺑـﺮ ﺛﺎﻧﯿـﻪ را داﺷـﺘﻪ

و داراي ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻗﺎﺑـﻞ رﻗﺎﺑـﺖ ﺑـﺎ ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي ﺧـﺎرﺟﯽ اﯾـﻦ سنسور میباشد.

ابعاد سنسورمشخصات

 

 

گارانتی:
24 ماه گارانتی
قیمت:

11,900,000 تومان

عدد:

کاربردها:
هواﺷﻨﺎﺳﯽ 
ﻣﺎﻧﯿﺘﻮرﯾﻨﮓ ﺑﺎد 
ﭘﺮوﻓﺎﯾﻞ ﺑﺎد 
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﮐﺸﺎورزي ﮐﻨﺘﺮل آﻟﻮدﮔﯽ 
اﮐﻮﻟﻮژي 
ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎي اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﺑﺎد

 

ویژگی ها :

ﺑﻠﺒﺮﯾﻨﮓ ﺑﺎ اصطحکاک ﮐﻢ 
آﺳﺘﺎﻧﻪ ﺷﺮوع ﮐﻢ 
ﻋﻤﺮ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻋﺎﻣﻞ 
دﻗﺖ ﺑﺎﻻ، وﺿﻮح و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻃﻤﯿﻨﺎن

با قابلیت:

کنترل دریجه های ورودی و خروجی
کنترل از طریق پیامک

 

تهویه گلخانه خانگی هوادهی گلخانه تهویه گلخانه در تابستان مدیریت گلخانه  محاسبه ضریب تهویه در گلخانه فنون پیشرفته در مدیریت گلخانه pdf تهویه هوا گلخانه فن مناسب برای گلخانه

نظرات کاربران درباره بستن پنجره و دریچه های گلخانه با سرعت باد

(0 نظر)

نظر خود را بنویسید